The following flight schedule may be subject to change according to the airline's circumstances.


출발

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
ASIANA AIRLINE OZ8900 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:30 07:40 2020-06-23 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8902 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1204 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1204 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ302 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
07:05 08:10 2020-06-15 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ302 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
07:10 08:15 2020-06-15 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS902 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
07:30 08:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS902 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
07:35 08:45 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C140 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
07:40 08:50 2020-04-19 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8120 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:00 2020-06-23 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8904 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW702 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C522 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
08:00 09:00 2020-04-17 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1208 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1208 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ304 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:15 2020-06-15 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW802 JEJU DAEGU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:00 08:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE702 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:00 2020-07-01 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
08:05 09:25 2020-04-04 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW902 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 08:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C852 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:20 2020-04-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE202 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:10 09:15 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ582 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:30 2020-06-15 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ582 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:30 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ582 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:30 2020-08-24 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C602 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:10 2020-04-19 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8906 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW704 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:25 09:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW802 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8100 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
08:30 09:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8100 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE204 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:40 2020-08-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8140 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:35 09:25 2020-06-23 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8140 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:35 09:25 2020-07-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8136 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C136 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1002 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:45 2020-07-01 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1002 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
08:45 09:45 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1002 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
08:45 09:45 2020-08-31 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8912 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2020-04-15 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW706 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE206 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 10:00 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1212 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2020-07-02 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1804 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:00 2020-08-18 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1804 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:00 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1902 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 09:50 2020-05-18 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1952 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1952 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1212 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:05 10:15 2020-07-02 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1212 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:05 10:15 2020-08-01 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE252 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
09:05 10:15 2020-08-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8106 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1212 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
09:10 10:20 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ306 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:25 2020-06-15 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ306 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:25 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ306 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:25 2020-08-24 ~ 2020-09-28
JINAIR LJ306 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:25 2020-09-29 ~ 2020-10-05
JINAIR LJ306 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:25 2020-10-06 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8102 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:15 10:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1214 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1214 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:30 2020-08-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8914 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8016 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:25 10:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE302 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:25 2020-07-16 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C802 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:50 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8016 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:35 10:45 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8026 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C104 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:45 10:55 2020-04-19 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8916 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:00 2020-04-15 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE208 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:00 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1272 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JINAIR LJ572 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:05 2020-05-15 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW708 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1072 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:05 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JEJU AIR 7C106 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
10:10 11:20 2020-04-19 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1216 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:20 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1216 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:20 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1952 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:10 11:20 2020-08-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8196 JEJU YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:05 2020-06-23 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8016 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:20 11:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8920 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:20 11:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ562 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C106 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:35 11:45 2020-03-30 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8104 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
10:40 11:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8104 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:40 11:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8300 JEJU ULSAN
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:40 2020-04-25 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C504 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:45 2020-04-17 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ584 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C108 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 12:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8300 JEJU ULSAN
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
10:50 11:50 2020-04-25 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW904 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 11:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS904 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
11:00 12:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW710 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1224 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1224 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1852 JEJU WONJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2020-07-18 ~ 2020-08-29
KOREAN AIR KE1852 JEJU WONJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2020-07-18 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1852 JEJU WONJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2020-08-30 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8142 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:05 2020-06-23 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8142 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:05 2020-07-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C142 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
11:15 12:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8232 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:20 2020-06-23 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:35 12:55 2020-03-30 ~ 2020-10-19
KOREAN AIR KE1226 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ314 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:50 2020-05-07 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ314 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:50 2020-08-24 ~ 2020-09-28
JINAIR LJ314 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:50 2020-10-06 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW712 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C112 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:50 2020-04-19 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1842 JEJU POHANG
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:45 2020-07-18 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8124 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:45 2020-04-26 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW714 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:40 12:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ314 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 13:00 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ314 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 13:00 2020-09-29 ~ 2020-10-05
EASTAR JET ZE210 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1822 JEJU ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 12:55 2020-07-18 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9802 JEJU DAEGU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:55 12:55 2020-07-24 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1004 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 13:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1004 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 13:00 2020-08-01 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1004 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:00 13:00 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1004 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:00 13:00 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1230 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:00 13:10 2020-04-26 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
12:05 13:25 2020-03-31 ~ 2020-10-20
KOREAN AIR KE1230 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:05 13:15 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ592 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 12:55 2020-06-15 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9802 JEJU DAEGU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
12:05 13:05 2020-07-24 ~ 2020-07-31
JEJU AIR 7C114 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:20 2020-04-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C682 JEJU MUAN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
12:10 13:00 2020-07-17 ~ 2020-07-17
JEJU AIR 7C682 JEJU MUAN
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
12:10 13:00 2020-07-18 ~ 2020-07-31
JEJU AIR 7C682 JEJU MUAN
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:00 2020-08-01 ~ 2020-08-31
ASIANA AIRLINE OZ8922 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
12:15 13:35 2020-03-29 ~ 2020-10-23
T'WAY AIR CO.LTD TW716 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:15 13:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9716 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:15 13:25 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JEJU AIR 7C154 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ316 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:45 2020-04-26 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ316 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:45 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ316 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:45 2020-08-24 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8924 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:35 13:45 2020-04-15 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ564 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
12:40 13:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW718 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
12:45 13:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE212 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:45 13:55 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1232 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1232 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1232 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ564 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
12:50 14:05 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C506 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:00 2020-04-17 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1234 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:00 14:10 2020-04-26 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE214 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:05 2020-08-01 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V502 JEJU YANGYANG
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
13:05 14:25 2020-04-01 ~ 2020-10-21
KOREAN AIR KE1234 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:05 14:15 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ542 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:05 14:10 2020-06-15 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS904 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:05 14:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8144 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:05 2020-06-23 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8144 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:05 2020-07-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8932 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ574 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:15 14:20 2020-05-15 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8028 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1918 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:20 2020-07-18 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1918 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:20 2020-08-31 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C116 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:35 2020-04-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8182 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW906 JEJU GWANGJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:25 14:15 2020-03-29 ~ 2020-07-15
T'WAY AIR CO.LTD TW9902 JEJU GWANGJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:25 14:15 2020-07-18 ~ 2020-07-18
AIR BUSAN BX8108 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:30 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1236 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
13:30 14:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW720 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE216 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1236 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ320 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2020-05-07 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ320 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ320 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2020-08-24 ~ 2020-09-28
JINAIR LJ320 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2020-09-29 ~ 2020-10-05
JINAIR LJ320 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2020-10-06 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1954 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1954 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2020-08-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8936 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2020-04-15 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1536 JEJU YEOSU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
14:00 15:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JEJU AIR 7C118 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1536 JEJU YEOSU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:05 15:05 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JEJU AIR 7C508 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:00 2020-04-17 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8944 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:10 15:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ554 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:15 15:20 2020-04-26 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8948 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:30 2020-06-23 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C704 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:25 15:30 2020-04-24 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1242 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8198 JEJU YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:35 15:25 2020-06-23 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9702 JEJU GWANGJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:35 15:25 2020-07-01 ~ 2020-07-15
T'WAY AIR CO.LTD TW9902 JEJU GWANGJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
14:35 15:25 2020-07-01 ~ 2020-07-15
T'WAY AIR CO.LTD TW9902 JEJU GWANGJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
14:35 15:25 2020-07-03 ~ 2020-07-11
AIR SEOUL RS906 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:40 15:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW804 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE218 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2020-08-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8110 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:55 16:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8110 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:55 16:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C144 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
15:00 16:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C682 JEJU MUAN
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:05 15:55 2020-07-24 ~ 2020-07-31
AIR SEOUL RS906 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
15:05 16:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW906 JEJU GWANGJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:05 15:55 2020-03-29 ~ 2020-07-15
T'WAY AIR CO.LTD TW9902 JEJU GWANGJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:05 15:55 2020-07-05 ~ 2020-07-12
T'WAY AIR CO.LTD TW9902 JEJU GWANGJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:05 15:55 2020-07-19 ~ 2020-07-19
ASIANA AIRLINE OZ8234 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:10 16:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1906 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:15 16:10 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1906 JEJU GWANGJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:15 16:10 2020-06-18 ~ 2020-07-17
KOREAN AIR KE1906 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
15:15 16:10 2020-06-18 ~ 2020-07-17
KOREAN AIR KE1906 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:15 16:10 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1906 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:15 16:10 2020-08-01 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW722 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:15 16:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C510 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1956 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2020-04-26 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9814 JEJU DAEGU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
15:20 16:20 2020-07-01 ~ 2020-07-31
T'WAY AIR CO.LTD TW9902 JEJU GWANGJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:20 16:05 2020-07-17 ~ 2020-07-17
KOREAN AIR KE1076 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:25 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JINAIR LJ586 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1607 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:30 17:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JINAIR LJ326 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE220 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ472 JEJU YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:35 16:25 2020-06-19 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE252 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
15:35 16:45 2020-08-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8950 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1248 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 17:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW724 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:50 17:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8956 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:55 17:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1250 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
16:00 17:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1252 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:00 17:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9814 JEJU DAEGU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
16:00 17:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1074 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
16:05 17:05 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1074 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
16:05 17:05 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JINAIR LJ328 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:20 2020-05-07 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ328 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:20 2020-08-24 ~ 2020-09-28
JINAIR LJ328 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:20 2020-10-06 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1252 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:10 17:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8010 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW726 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C120 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:35 2020-04-19 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8962 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:35 2020-04-15 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE304 JEJU GUNSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:15 2020-07-16 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8112 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:30 17:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8112 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ328 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:45 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ328 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:45 2020-09-29 ~ 2020-10-05
AIR BUSAN BX8020 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:35 17:45 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ576 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:35 2020-05-15 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8146 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:25 2020-06-23 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8146 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:25 2020-07-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1810 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:45 2020-08-18 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1810 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:45 2020-08-31 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C606 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 17:40 2020-04-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1256 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:55 18:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ546 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:55 18:00 2020-06-15 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ546 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:55 18:00 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ546 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:55 18:00 2020-08-24 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8964 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:55 18:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8132 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8970 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C856 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:05 18:10 2020-04-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8020 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:05 18:15 2020-06-30 ~ 2020-10-20
T'WAY AIR CO.LTD TW728 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
17:05 18:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C612 JEJU YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:00 2020-07-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ558 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:15 18:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW728 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
17:15 18:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C122 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8964 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:20 18:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ566 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8128 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:30 2020-06-23 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C854 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:35 18:40 2020-04-10 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1008 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:35 18:35 2020-08-01 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1008 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
17:35 18:35 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1008 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:35 18:35 2020-08-31 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ332 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:35 18:45 2020-05-07 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ332 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:35 18:45 2020-08-24 ~ 2020-09-28
JINAIR LJ332 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:35 18:45 2020-10-06 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE222 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:35 18:45 2020-08-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8972 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:40 18:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C706 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 18:55 2020-04-24 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8306 JEJU ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 18:55 2020-04-25 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ332 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 19:00 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ332 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 19:00 2020-09-29 ~ 2020-10-05
ASIANA AIRLINE OZ8148 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 18:40 2020-06-23 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8148 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 18:40 2020-07-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1908 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 18:45 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1908 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 18:45 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1908 JEJU GWANGJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
17:50 18:45 2020-06-18 ~ 2020-07-17
KOREAN AIR KE1908 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
17:50 18:45 2020-06-18 ~ 2020-07-17
JEJU AIR 7C124 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 19:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1008 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
T'WAY AIR CO.LTD TW806 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9856 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:10 2020-07-01 ~ 2020-07-15
EASTAR JET ZE224 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:10 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1262 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ941 JEJU INCHEON
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:10 19:20 2020-07-15 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW908 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1607 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
18:20 19:50 2020-07-01 ~ 2020-07-31
T'WAY AIR CO.LTD TW9858 JEJU CHEONGJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
18:25 19:40 2020-07-16 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE226 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:25 19:35 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1264 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9858 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:30 19:40 2020-07-16 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V508 JEJU YANGYANG
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:35 19:55 2020-07-19 ~ 2020-07-26
AIR BUSAN BX8116 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:35 19:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8116 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
18:35 19:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ594 JEJU GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:35 2020-05-16 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C146 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:50 2020-04-15 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8172 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:40 19:30 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8172 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
18:40 19:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C514 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
18:45 19:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C514 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
18:45 19:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE704 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:50 2020-07-01 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V506 JEJU YANGYANG
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:00 20:20 2020-03-29 ~ 2020-10-20
JEJU AIR 7C604 JEJU GWANGJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:00 2020-06-19 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1268 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ568 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:00 20:00 2020-04-26 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8980 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS908 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:00 20:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8134 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:05 20:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8134 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:05 20:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1832 JEJU SACHEON
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:05 2020-08-18 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ568 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
19:05 20:00 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ568 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:05 20:05 2020-04-26 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9704 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2020-07-01 ~ 2020-07-15
JINAIR LJ568 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:10 20:10 2020-04-26 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW808 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V506 JEJU YANGYANG
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
19:15 20:35 2020-03-30 ~ 2020-10-23
AIR BUSAN BX8012 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:20 20:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW730 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
19:25 20:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1282 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:40 2020-07-01 ~ 2020-07-31
ASIANA AIRLINE OZ8182 JEJU SACHEON
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:30 20:25 2020-09-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8982 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
19:30 20:40 2020-06-23 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS908 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:30 20:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V506 JEJU YANGYANG
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:35 20:55 2020-04-04 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8138 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
19:35 20:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS908 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:35 20:45 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS908 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19:40 20:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS908 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:45 20:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE228 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2020-08-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8018 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:50 21:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1272 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:50 21:00 2020-04-26 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8986 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:50 21:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8118 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:55 21:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW732 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
19:55 21:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C126 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
20:00 21:10 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8024 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:00 21:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1012 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:00 21:05 2020-04-26 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1012 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1012 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:00 2020-08-01 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1012 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:00 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1012 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:00 21:05 2020-08-31 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C516 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:05 21:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ578 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:05 21:00 2020-06-16 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS908 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
20:05 21:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS908 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:05 21:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8992 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:30 2020-04-15 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE230 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1274 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW734 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
20:30 21:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8236 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:35 21:40 2020-06-23 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8022 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:40 21:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW734 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
20:45 21:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C128 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-04-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1276 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1276 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1276 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
20:50 22:00 2020-08-01 ~ 2020-08-24
KOREAN AIR KE1276 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
20:50 22:00 2020-08-31 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8978 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2020-04-15 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8996 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:55 22:05 2020-06-23 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C130 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2020-04-19 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C562 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:05 2020-06-13 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1018 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:05 2020-04-26 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1018 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:05 22:05 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1018 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
21:05 22:05 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1278 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ336 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2020-05-07 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ336 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ336 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2020-08-24 ~ 2020-09-28
JINAIR LJ336 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2020-09-29 ~ 2020-10-05
JINAIR LJ336 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2020-10-06 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW736 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:05 22:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C158 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ338 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2020-05-07 ~ 2020-09-28
JINAIR LJ338 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2020-09-29 ~ 2020-10-05
JINAIR LJ338 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2020-10-06 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8998 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2020-06-23 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW810 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE232 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:15 22:25 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C134 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8014 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE706 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:25 22:30 2020-07-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ560 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:30 22:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9858 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:35 22:50 2020-07-01 ~ 2020-07-15
T'WAY AIR CO.LTD TW9816 JEJU DAEGU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:55 22:52 2020-07-01 ~ 2020-07-31
T'WAY AIR CO.LTD TW9860 JEJU CHEONGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
22:05 23:10 2020-07-16 ~ 2020-10-24

도착

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
AIR SEOUL RS901 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
06:00 07:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS901 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
06:00 07:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ301 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:20 2020-04-26 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ301 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:20 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ301 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:20 2020-08-24 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8901 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
06:10 07:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
06:10 07:30 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ303 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:10 07:25 2020-04-26 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE201 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:10 07:20 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C151 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
06:15 07:30 2020-04-27 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE203 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:15 07:25 2020-08-01 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW701 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
06:20 07:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW801 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:20 2020-03-30 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C101 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:25 07:35 2020-04-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8903 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:25 07:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW811 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
06:25 07:30 2020-07-02 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9811 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
06:25 07:30 2020-07-03 ~ 2020-07-31
JEJU AIR 7C561 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:30 07:30 2020-06-13 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW803 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
06:30 07:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C561 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
06:35 07:30 2020-06-13 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1201 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:50 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1201 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:50 2020-08-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8911 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:50 2020-04-15 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW701 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
06:40 07:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8101 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 07:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8231 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 08:00 2020-06-23 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE205 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 07:55 2020-08-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8011 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:55 08:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C103 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW703 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1001 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:05 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1001 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:05 2020-08-01 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1001 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
07:05 08:05 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1001 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
07:05 08:05 2020-08-31 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8013 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8107 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
07:20 08:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1203 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1203 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ551 CHEONGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
07:20 08:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ551 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
07:20 08:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8913 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:25 08:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8017 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
07:30 08:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8107 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
07:30 08:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8107 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
07:35 08:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1003 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:35 08:35 2020-08-01 ~ 2020-08-30
JINAIR LJ561 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:35 08:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C105 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:40 08:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8103 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
07:40 08:40 2020-04-25 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8027 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
07:45 08:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE701 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 08:50 2020-07-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8133 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
07:55 08:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ571 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:00 2020-06-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8915 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE207 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C503 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
08:00 09:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1207 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1207 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C503 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 09:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW705 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8921 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:35 2020-06-23 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C701 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:35 2020-04-24 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8017 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
08:30 09:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1003 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
ASIANA AIRLINE OZ8925 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ593 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:35 09:25 2020-06-21 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ307 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2020-06-15 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9701 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
08:45 09:55 2020-07-01 ~ 2020-07-15
JEJU AIR 7C603 GWANGJU JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 10:05 2020-06-19 ~ 2020-07-31
AIR BUSAN BX8025 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:50 10:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8301 ULSAN JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 09:55 2020-04-25 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ307 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:50 09:55 2020-06-15 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW803 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:55 09:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V507 YANGYANG JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:00 10:30 2020-07-19 ~ 2020-07-26
JEJU AIR 7C107 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1071 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:00 10:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1213 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1213 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1831 SACHEON JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:00 10:00 2020-08-18 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8301 ULSAN JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:05 10:05 2020-04-25 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1071 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
09:05 10:05 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JEJU AIR 7C505 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS903 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
09:15 10:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1215 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C141 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
09:25 10:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:30 11:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:30 11:00 2020-08-01 ~ 2020-10-19
ASIANA AIRLINE OZ8121 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:30 2020-06-23 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW901 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW901 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
09:30 10:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1071 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
09:35 10:35 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1831 SACHEON JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
09:35 10:35 2020-08-18 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW805 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
09:35 10:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9801 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:35 2020-07-24 ~ 2020-07-31
JINAIR LJ471 YEOSU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:45 10:45 2020-06-19 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW707 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:45 10:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ309 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:05 2020-06-15 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8927 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE209 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:00 2020-08-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8141 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 10:45 2020-06-23 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8141 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:55 10:45 2020-07-01 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9801 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
09:55 10:55 2020-07-24 ~ 2020-07-31
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:00 11:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:00 11:30 2020-08-01 ~ 2020-10-21
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
10:00 11:30 2020-08-01 ~ 2020-10-20
JEJU AIR 7C601 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:05 2020-04-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1219 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C851 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:20 2020-07-01 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW805 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V501 YANGYANG JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
10:10 11:40 2020-03-29 ~ 2020-10-23
ASIANA AIRLINE OZ8931 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1005 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:20 11:20 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1005 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:20 11:20 2020-08-01 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1005 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:20 11:20 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1005 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
10:20 11:20 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1901 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:25 2020-05-18 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C135 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C611 YEOSU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:20 2020-07-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1281 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:40 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JINAIR LJ583 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:35 2020-06-15 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ583 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:35 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ583 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:35 2020-08-24 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW709 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:30 11:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9709 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
10:30 11:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1221 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:35 11:45 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1805 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:45 2020-08-18 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1805 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:45 2020-08-31 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8935 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:40 11:50 2020-04-15 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1223 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:50 12:00 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1953 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
10:50 11:50 2020-07-01 ~ 2020-07-31
AIR SEOUL RS903 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:50 12:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9703 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:50 12:00 2020-07-01 ~ 2020-07-15
T'WAY AIR CO.LTD TW711 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:55 12:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE211 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 12:05 2020-08-01 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE301 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 11:50 2020-07-16 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1223 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
11:00 12:10 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1223 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
11:00 12:10 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1223 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
11:00 12:10 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C801 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:25 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1225 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:25 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1225 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:25 2020-08-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8941 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ311 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:35 2020-06-15 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ311 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:35 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ311 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:35 2020-08-24 ~ 2020-09-28
JINAIR LJ311 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:35 2020-09-29 ~ 2020-10-05
JINAIR LJ311 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:20 12:35 2020-10-06 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8029 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:25 12:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C113 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:30 2020-04-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1073 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:40 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JINAIR LJ573 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:40 2020-05-15 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE213 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:50 2020-08-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8183 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:45 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8197 YEOSU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:35 2020-06-23 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW713 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8943 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 13:05 2020-04-15 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1535 YEOSU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
12:00 13:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
AIR BUSAN BX8109 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 13:00 2020-04-25 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1953 CHEONGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:00 13:05 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1953 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
12:00 13:00 2020-08-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8109 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:05 13:00 2020-04-25 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ563 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW903 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 12:55 2020-03-29 ~ 2020-07-15
T'WAY AIR CO.LTD TW9853 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:20 2020-07-01 ~ 2020-07-10
JEJU AIR 7C115 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:15 13:35 2020-04-19 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C115 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:35 2020-03-30 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C509 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:20 2020-04-17 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1231 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:20 13:35 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1231 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
12:20 13:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1231 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:20 13:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1231 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:20 13:35 2020-07-01 ~ 2020-07-31
KOREAN AIR KE1231 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:20 13:35 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1231 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:20 13:30 2020-08-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8947 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1535 YEOSU JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:30 13:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JINAIR LJ585 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
HI AIR 4H1535 YEOSU JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:35 13:35 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JEJU AIR 7C117 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:40 13:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW903 GWANGJU JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
12:40 13:30 2020-07-16 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8143 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:45 13:40 2020-06-23 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8143 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:45 13:40 2020-07-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8233 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-06-23 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS905 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:50 14:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW715 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE215 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1235 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:10 14:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C143 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
13:15 14:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1851 WONJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:15 14:25 2020-07-18 ~ 2020-08-29
KOREAN AIR KE1851 WONJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:15 14:25 2020-07-18 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1851 WONJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:15 14:25 2020-08-30 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW903 GWANGJU JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:15 14:05 2020-07-16 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8111 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1841 POHANG JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2020-07-18 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS905 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:20 14:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW717 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1841 POHANG JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:25 14:35 2020-07-18 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8125 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:30 2020-04-26 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW719 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:25 14:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C119 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2020-04-19 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1821 ULSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2020-07-18 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9813 DAEGU JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:30 14:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JINAIR LJ319 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:50 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ319 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:50 2020-09-29 ~ 2020-10-05
JINAIR LJ565 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
13:35 14:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C683 MUAN JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:40 14:35 2020-07-17 ~ 2020-07-17
JEJU AIR 7C683 MUAN JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:40 14:30 2020-07-18 ~ 2020-07-31
JEJU AIR 7C683 MUAN JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:40 14:35 2020-07-18 ~ 2020-07-31
JEJU AIR 7C683 MUAN JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
13:40 14:35 2020-08-01 ~ 2020-08-31
JEJU AIR 7C683 MUAN JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
13:40 14:30 2020-08-01 ~ 2020-08-31
KOREAN AIR KE1239 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:40 14:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8951 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 15:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE217 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ319 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:45 15:00 2020-05-07 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ319 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:45 15:00 2020-08-24 ~ 2020-09-28
JINAIR LJ319 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:45 15:00 2020-10-06 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1007 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 14:50 2020-04-26 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1007 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:50 14:50 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1007 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:50 14:50 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1241 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ565 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:00 15:00 2020-04-26 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9813 DAEGU JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
14:00 15:05 2020-07-01 ~ 2020-07-31
T'WAY AIR CO.LTD TW9813 DAEGU JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:00 15:00 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JINAIR LJ565 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
14:05 15:00 2020-04-26 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8953 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW721 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
14:05 15:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C683 MUAN JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
14:15 15:05 2020-08-01 ~ 2020-08-31
KOREAN AIR KE1243 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:30 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1243 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:25 15:35 2020-04-26 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8957 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:25 15:30 2020-04-15 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C511 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
14:30 15:40 2020-04-17 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW723 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
14:35 15:45 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE219 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:35 15:45 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C121 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C511 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:40 2020-04-17 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8115 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8145 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:30 2020-06-23 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8145 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:30 2020-07-01 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW905 GWANGJU JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
14:45 15:30 2020-03-29 ~ 2020-07-15
JINAIR LJ321 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 16:05 2020-04-26 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ321 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 16:05 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ321 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 16:05 2020-08-24 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8021 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:55 16:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ575 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:55 16:00 2020-05-15 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8961 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:55 16:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8113 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 15:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1247 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2020-05-18 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1917 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:05 2020-07-18 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1917 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:05 2020-08-31 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ543 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:00 2020-06-15 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW905 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:00 15:50 2020-03-29 ~ 2020-07-15
ASIANA AIRLINE OZ8963 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:05 16:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8961 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:15 16:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW725 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:15 16:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C155 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:25 16:35 2020-04-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW725 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:25 16:35 2020-06-30 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C513 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:30 2020-04-17 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1955 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
15:30 16:30 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1955 CHEONGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:30 16:35 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ325 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2020-05-07 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ325 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ325 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2020-08-24 ~ 2020-09-28
JINAIR LJ325 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2020-09-29 ~ 2020-10-05
JINAIR LJ325 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2020-10-06 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE221 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C123 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:55 2020-04-19 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8967 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:55 2020-04-15 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C125 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 17:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1251 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
15:50 17:00 2020-05-18 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9901 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
15:50 16:45 2020-07-01 ~ 2020-07-15
ASIANA AIRLINE OZ8971 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:55 17:10 2020-06-23 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE223 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:55 17:05 2020-08-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8307 ULSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 17:10 2020-04-25 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1251 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 17:10 2020-05-18 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ557 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 17:10 2020-04-26 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8199 YEOSU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 16:50 2020-06-23 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C705 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2020-04-24 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW807 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C683 MUAN JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:30 17:25 2020-07-24 ~ 2020-07-24
JEJU AIR 7C683 MUAN JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:30 17:25 2020-07-31 ~ 2020-07-31
T'WAY AIR CO.LTD TW905 GWANGJU JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:30 17:20 2020-03-29 ~ 2020-07-15
T'WAY AIR CO.LTD TW9901 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:30 17:20 2020-07-01 ~ 2020-07-15
EASTAR JET ZE225 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:45 2020-08-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1255 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 18:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1905 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 17:50 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1905 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:50 17:50 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1905 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
16:50 17:50 2020-06-18 ~ 2020-07-17
KOREAN AIR KE1905 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:50 17:50 2020-06-18 ~ 2020-07-17
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
16:50 18:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V505 YANGYANG JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:55 18:25 2020-03-29 ~ 2020-10-20
JEJU AIR 7C145 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
16:55 18:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C525 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
16:55 17:55 2020-04-17 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V505 YANGYANG JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
17:00 18:30 2020-04-04 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C515 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8117 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8173 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
17:00 18:05 2020-04-25 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE703 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:05 2020-07-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C515 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
17:05 18:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8117 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:05 18:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
FLY GANGWON 4V505 YANGYANG JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
17:10 18:40 2020-03-30 ~ 2020-10-23
ASIANA AIRLINE OZ8235 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
17:15 18:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1257 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:30 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ331 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:30 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ587 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:30 2020-04-26 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW727 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8135 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:30 18:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8135 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
17:35 18:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1957 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:40 18:45 2020-04-26 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW729 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:40 18:50 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8019 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 18:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:45 18:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
17:45 18:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8973 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 19:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:50 19:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8139 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
17:55 18:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE303 GUNSAN JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 18:45 2020-07-16 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8147 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 18:55 2020-06-23 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8147 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 18:55 2020-07-01 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:00 19:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8139 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:05 18:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8015 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW731 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE227 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C127 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ577 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:25 2020-06-16 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8023 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:20 19:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1263 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1811 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:25 2020-08-18 ~ 2020-08-30
KOREAN AIR KE1811 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:25 2020-08-31 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS907 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:20 19:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8981 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:25 19:35 2020-04-15 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW733 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
18:25 19:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C605 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:20 2020-04-19 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE229 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:45 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ333 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 20:00 2020-05-07 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ333 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 20:00 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ333 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 20:00 2020-08-24 ~ 2020-09-28
JINAIR LJ333 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 20:00 2020-09-29 ~ 2020-10-05
JINAIR LJ333 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 20:00 2020-10-06 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8983 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2020-06-23 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C855 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:50 20:10 2020-04-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8023 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:50 20:00 2020-06-30 ~ 2020-10-20
KOREAN AIR KE1267 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:50 20:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1267 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:50 20:00 2020-04-26 ~ 2020-08-24
KOREAN AIR KE1267 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:50 20:00 2020-08-31 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW735 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:50 20:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8985 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:55 20:05 2020-04-15 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ547 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:15 2020-06-15 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ547 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:15 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ547 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 20:15 2020-08-24 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ567 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
19:00 20:00 2020-05-02 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ567 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:00 20:05 2020-05-02 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW735 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
19:00 20:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C129 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1269 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8129 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:15 2020-06-23 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1017 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:15 20:10 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1017 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
19:15 20:10 2020-08-31 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ559 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:30 2020-04-26 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8149 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:15 2020-06-23 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8149 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:15 2020-07-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8991 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:35 2020-06-23 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1907 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:25 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1907 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:25 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1907 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
19:25 20:25 2020-06-18 ~ 2020-07-17
KOREAN AIR KE1907 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:25 20:25 2020-06-18 ~ 2020-07-17
EASTAR JET ZE231 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:35 2020-08-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C853 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:35 2020-04-10 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1017 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:30 2020-07-01 ~ 2020-07-31
JEJU AIR 7C133 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2020-04-19 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ339 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:50 2020-05-07 ~ 2020-07-17
JINAIR LJ339 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:50 2020-07-18 ~ 2020-08-23
JINAIR LJ339 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:50 2020-08-24 ~ 2020-09-28
JINAIR LJ339 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:50 2020-09-29 ~ 2020-10-05
JINAIR LJ339 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:50 2020-10-06 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW809 DAEGU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8131 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
19:45 20:45 2020-03-29 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE233 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2020-08-01 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9857 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:50 21:15 2020-07-01 ~ 2020-07-15
T'WAY AIR CO.LTD TW907 GWANGJU JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
20:05 21:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW907 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
20:05 22:05 2020-06-22 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW907 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
20:05 20:55 2020-07-01 ~ 2020-08-31
T'WAY AIR CO.LTD TW907 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
20:05 20:55 2020-09-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ595 GWANGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:10 2020-05-16 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9859 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:20 2020-07-16 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW907 GWANGJU JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:15 21:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW907 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
20:15 21:35 2020-06-22 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW907 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
20:15 21:05 2020-06-22 ~ 2020-08-31
T'WAY AIR CO.LTD TW907 GWANGJU JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
20:15 21:05 2020-09-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1273 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C147 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:35 21:45 2020-04-19 ~ 2020-10-24
EASTAR JET ZE705 CHEONGJU JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:40 21:40 2020-07-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8993 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
20:50 22:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1277 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2020-04-26 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8181 SACHEON JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:10 22:00 2020-09-01 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8995 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:20 22:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
ASIANA AIRLINE OZ8995 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
21:20 22:30 2020-06-23 ~ 2020-10-24

컨텐츠 상단으로 이동하기

Address:
Phone:
Rating:
Website: