The following flight schedule may be subject to change according to the airline's circumstances.


출발

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
JINAIR LJ301 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:15 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8901 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:05 07:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8903 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:10 07:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9103 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:20 07:25 2019-12-01 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE201 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8905 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ303 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:25 07:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C101 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:30 07:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW701 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:40 07:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C151 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE203 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1331 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:45 2020-01-09 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1201 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:50 08:00 2019-11-03 ~ 2020-03-22
ASIANA AIRLINE OZ8907 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 08:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1201 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
06:50 08:00 2019-11-04 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8011 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:55 08:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1101 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:05 2019-11-01 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C103 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9101 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
07:00 08:10 2019-12-01 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9103 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
07:00 08:00 2019-12-01 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW703 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9101 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
07:00 08:00 2019-12-01 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8891 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:10 08:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8911 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:10 08:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C202 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
07:10 08:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8013 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
07:20 08:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8803 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:30 08:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C202 GIMPO BUSAN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
07:35 09:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8913 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:35 08:45 2020-02-18 ~ 2020-03-28
HI AIR 4H1301 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:40 08:50 2020-01-02 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE205 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:40 08:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8027 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
07:45 08:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C105 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 09:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1103 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:05 2019-11-04 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1203 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C202 GIMPO BUSAN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
08:10 09:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW705 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:15 09:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1251 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
08:20 09:30 2019-11-23 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8731 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8805 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
08:30 09:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1205 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
08:40 09:50 2019-12-03 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1205 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:40 09:50 2019-12-02 ~ 2020-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8915 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8025 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:50 10:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ305 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:50 10:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C107 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1105 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
09:00 10:05 2019-10-28 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1207 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1253 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:10 10:20 2019-12-01 ~ 2020-03-22
KOREAN AIR KE1603 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8703 GIMPO GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:25 10:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8807 GIMPO BUSAN
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
09:30 10:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1209 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
09:30 10:40 2019-12-05 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8807 GIMPO BUSAN
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1209 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:30 10:40 2019-12-02 ~ 2020-03-27
JEJU AIR 7C141 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:30 10:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW707 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:35 10:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1211 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
09:40 10:50 2019-11-10 ~ 2020-03-22
KOREAN AIR KE1211 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
09:40 10:50 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ307 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 11:05 2019-12-02 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE207 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
09:50 11:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE207 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
09:50 11:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8923 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:50 10:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9201 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
10:05 11:00 2019-12-01 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9201 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:10 11:35 2019-12-01 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1107 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:20 2019-11-01 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1213 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
10:15 11:25 2019-11-23 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1213 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
10:15 11:25 2019-11-11 ~ 2020-03-27
AIR SEOUL RS9201 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
10:20 11:30 2019-12-01 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C135 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8809 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:30 11:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8809 GIMPO BUSAN
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
10:30 11:30 2020-01-13 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW709 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:30 11:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW711 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:45 11:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1215 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
10:50 12:00 2019-11-06 ~ 2020-03-25
EASTAR JET ZE253 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
10:50 12:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1215 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 12:05 2019-11-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1215 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
10:55 12:05 2019-11-04 ~ 2020-03-26
ASIANA AIRLINE OZ8927 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 12:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
HI AIR 4H1305 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:10 2020-01-02 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9201 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:00 12:10 2019-12-01 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8931 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1109 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8029 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:25 12:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9201 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:25 12:35 2019-12-01 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8811 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:30 12:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1217 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:30 12:40 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8935 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2020-02-18 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE209 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW713 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C113 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 13:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1219 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 13:10 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1111 GIMPO BUSAN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
12:15 13:20 2019-11-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C115 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:15 13:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1111 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
12:15 13:20 2019-10-28 ~ 2020-03-27
ASIANA AIRLINE OZ8947 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1221 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:25 13:35 2019-12-01 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1223 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2019-12-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8813 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1605 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:35 13:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C117 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW715 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE211 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C143 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:15 14:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW717 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8953 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8955 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ315 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
13:25 14:35 2019-12-23 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE213 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:25 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE213 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:25 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ315 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:35 14:45 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ315 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:35 14:50 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C119 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1225 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9301 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
13:45 14:55 2019-12-01 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8957 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE215 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1115 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:05 2019-11-01 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8963 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW719 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
14:05 15:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ317 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:35 2019-12-02 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW721 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:20 15:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1227 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
14:20 15:30 2019-10-27 ~ 2020-03-27
AIR SEOUL RS9301 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
14:30 15:30 2019-12-01 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8817 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C121 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
HI AIR 4H1505 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 16:00 2020-01-22 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C272 GIMPO BUSAN
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:40 15:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE217 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8965 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:45 15:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8967 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:50 16:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8021 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
15:00 16:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8971 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1117 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C155 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8021 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
15:10 16:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C272 GIMPO BUSAN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
15:10 16:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW723 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8973 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8819 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
15:30 16:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8975 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2020-02-18 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8819 GIMPO BUSAN
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:30 16:25 2020-01-13 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C123 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:45 16:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE219 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 17:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1229 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:55 17:05 2019-11-25 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1607 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:55 16:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8707 GIMPO GWANGJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 16:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1119 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
16:00 17:05 2019-10-28 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C125 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ321 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:20 2019-12-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8821 GIMPO BUSAN
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 • Su
16:30 17:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8821 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
16:30 17:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1231 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:35 17:45 2019-12-02 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE221 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1233 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
16:50 18:00 2019-11-30 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9401 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:50 18:00 2019-12-01 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE223 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:55 18:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C145 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
16:55 18:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1233 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
16:55 18:05 2019-12-01 ~ 2020-03-22
KOREAN AIR KE1333 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2019-11-18 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1235 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1121 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:15 18:20 2019-11-01 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9401 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
17:20 18:30 2019-12-01 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8981 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW725 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8823 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9401 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
17:35 18:45 2019-12-01 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ323 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:40 18:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW727 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:45 18:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ323 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:45 19:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1237 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 19:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8735 GIMPO YEOSU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:50 18:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9401 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:00 18:50 2019-12-01 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1633 GIMPO JINJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 19:00 2020-03-01 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9401 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:00 19:10 2019-12-01 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW727 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8015 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:10 19:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ325 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:30 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1123 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
18:15 19:20 2019-10-28 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C127 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
HI AIR 4H1309 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:30 2020-01-02 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE225 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:20 19:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8825 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1239 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:30 19:40 2019-11-26 ~ 2020-03-24
KOREAN AIR KE1239 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8983 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:35 19:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8023 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:40 19:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8985 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW729 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:45 19:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1241 GIMPO JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
19:00 20:10 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1241 GIMPO JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:00 20:10 2019-12-03 ~ 2020-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW731 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C129 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:05 20:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1125 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:15 20:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8993 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:15 20:25 2020-02-18 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1609 GIMPO ULSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8827 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C133 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1129 GIMPO BUSAN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:40 20:45 2019-10-27 ~ 2020-03-22
EASTAR JET ZE227 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ329 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:50 21:05 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C208 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:50 20:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8995 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
20:10 21:20 2020-02-14 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ331 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE229 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:20 21:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1243 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2019-12-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8829 GIMPO BUSAN
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
20:30 22:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE231 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C147 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
20:30 21:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8829 GIMPO BUSAN
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
20:30 21:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C147 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
20:50 22:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1245 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8997 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1245 GIMPO JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:50 22:00 2019-12-05 ~ 2020-03-26
KOREAN AIR KE1247 GIMPO JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2019-12-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8831 GIMPO BUSAN
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
21:30 22:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28

도착

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
ASIANA AIRLINE OZ8900 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:35 07:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1200 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:45 07:55 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8902 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2020-02-16 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8800 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
07:00 07:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1202 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:00 08:10 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ302 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:05 08:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C201 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:30 08:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C140 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
07:40 08:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ304 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:50 09:05 2019-12-02 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW702 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:55 09:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8904 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1204 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 • Su
08:00 09:10 2019-12-02 ~ 2020-03-25
KOREAN AIR KE1204 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
08:00 09:10 2019-12-06 ~ 2020-03-27
AIR BUSAN BX8802 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 08:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE202 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
08:05 09:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE202 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
08:05 09:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1602 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:20 09:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW704 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
08:25 09:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1332 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:25 09:25 2020-01-09 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9104 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
08:30 09:35 2019-12-03 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9104 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
08:30 09:35 2019-12-03 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1102 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:40 2019-11-01 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C136 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW706 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:45 09:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8804 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 09:55 2020-01-13 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8912 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 10:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9102 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
09:05 10:25 2020-01-03 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8922 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:05 10:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE252 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
09:05 10:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE230 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
HI AIR 4H1302 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:20 10:30 2020-01-02 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE204 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8026 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1104 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8928 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:50 2020-02-18 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8806 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 10:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW708 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C104 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE206 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 11:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1206 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:05 11:15 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C106 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C261 BUSAN GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
10:35 11:35 2020-02-18 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1106 BUSAN GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
10:40 11:40 2019-11-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1252 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
10:40 11:50 2019-11-03 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1106 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
10:40 11:40 2019-10-28 ~ 2020-03-27
JEJU AIR 7C271 BUSAN GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
10:50 11:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1604 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:55 11:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1254 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
11:00 12:10 2019-12-01 ~ 2020-03-22
AIR BUSAN BX8808 BUSAN GIMPO
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 11:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8704 GWANGJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 11:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C108 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8808 BUSAN GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:05 11:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW710 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:05 12:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1208 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:10 12:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C142 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
11:20 12:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C271 BUSAN GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11:30 12:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW712 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:35 12:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8932 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:40 12:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ312 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:40 12:50 2019-12-23 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ312 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
11:40 12:55 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8936 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE208 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
11:45 12:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE208 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
11:45 12:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C112 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 13:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C271 BUSAN GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
11:50 12:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1108 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:50 12:50 2019-11-01 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9202 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:00 13:10 2019-12-01 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE210 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C114 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:10 13:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW714 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:15 13:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C154 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ314 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:45 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1210 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW716 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8732 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:35 13:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE254 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
12:40 13:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9202 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
12:45 13:55 2019-12-01 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1110 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 13:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8940 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 14:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8944 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 14:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8028 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
12:55 14:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8812 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 13:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE212 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
HI AIR 4H1306 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:10 2020-01-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8028 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
13:10 14:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1212 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:20 14:30 2019-11-07 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1212 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:20 14:30 2019-12-02 ~ 2020-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW718 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE214 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C281 BUSAN GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
13:35 14:30 2020-03-05 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9202 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:35 14:45 2019-12-01 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8946 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:35 14:45 2020-02-18 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8948 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:40 14:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C116 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:50 15:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1112 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
13:50 14:50 2019-10-28 ~ 2020-03-27
AIR BUSAN BX8814 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 14:55 2020-01-13 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8950 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C118 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:10 15:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1606 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:15 15:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ318 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:15 15:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1214 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
14:30 15:40 2019-12-02 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1214 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
14:35 15:45 2019-12-03 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1256 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
14:45 15:55 2019-12-04 ~ 2020-03-25
KOREAN AIR KE1216 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:00 16:10 2019-12-02 ~ 2020-03-26
AIR BUSAN BX8816 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 15:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE216 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1216 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
15:05 16:15 2019-11-09 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C144 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
15:05 16:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1218 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
15:10 16:20 2019-12-05 ~ 2020-03-26
KOREAN AIR KE1218 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:10 16:20 2019-12-02 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE252 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
15:20 16:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW720 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1220 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
15:20 16:30 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1220 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:20 16:30 2019-11-10 ~ 2020-03-22
ASIANA AIRLINE OZ8956 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9302 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:30 16:40 2019-12-01 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE252 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
15:35 16:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1116 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:40 2019-11-01 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1222 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8958 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ320 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 17:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW722 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
15:50 17:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8818 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 16:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8962 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:05 17:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1224 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
16:10 17:20 2019-11-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1224 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
16:10 17:20 2019-11-04 ~ 2020-03-27
T'WAY AIR CO.LTD TW724 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:15 17:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8010 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:20 17:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ322 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:25 17:40 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C120 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
HI AIR 4H1506 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:50 2020-01-22 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1226 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
16:30 17:40 2019-11-25 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1226 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:30 17:40 2019-11-26 ~ 2020-03-27
AIR SEOUL RS9302 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:35 17:25 2019-12-01 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8964 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1118 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8966 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:45 17:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8020 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
16:50 18:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C283 BUSAN GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:00 18:00 2020-03-05 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1228 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
17:00 18:10 2019-10-27 ~ 2020-03-27
AIR BUSAN BX8820 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 17:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C283 BUSAN GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
17:05 18:00 2020-03-05 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8970 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW726 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:10 18:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C122 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8972 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2020-02-18 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8708 GWANGJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1608 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:35 18:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1120 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:40 18:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE218 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 19:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ324 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:55 19:10 2019-12-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8822 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 18:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C124 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:05 19:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1230 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
18:05 19:15 2019-11-25 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1230 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
18:05 19:15 2019-11-10 ~ 2020-03-22
ASIANA AIRLINE OZ8974 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
18:25 19:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ328 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1232 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2019-12-02 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE220 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C207 BUSAN GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
18:35 19:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1234 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:40 19:50 2019-12-05 ~ 2020-03-26
KOREAN AIR KE1234 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:50 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1334 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:40 2019-11-18 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE222 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:40 19:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C146 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
18:45 19:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1122 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:50 19:50 2019-11-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8824 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 19:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1236 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:00 20:10 2019-12-04 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1236 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
19:00 20:10 2019-12-02 ~ 2020-03-27
JEJU AIR 7C146 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:05 20:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1258 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:15 20:25 2019-10-27 ~ 2020-03-22
ASIANA AIRLINE OZ8736 YEOSU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:20 20:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8012 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:20 20:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9402 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
19:25 20:35 2019-12-01 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9402 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:25 20:55 2019-12-01 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1238 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:30 20:40 2019-12-08 ~ 2020-03-22
T'WAY AIR CO.LTD TW728 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
19:30 20:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1238 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
19:30 20:40 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8980 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:35 20:45 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1634 JINJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:40 20:40 2020-03-01 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE224 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:45 20:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR SEOUL RS9402 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:45 20:55 2019-12-01 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1124 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
19:50 20:50 2019-10-28 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW728 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:55 21:05 2019-10-27 ~ 2020-03-28
HI AIR 4H1310 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:10 2020-01-02 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8826 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 20:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8024 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:00 21:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8894 ULSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C126 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1240 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:10 21:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C158 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:15 21:05 2020-01-18 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8022 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:20 21:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE226 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:25 21:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW730 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C207 BUSAN GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
20:30 21:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8982 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:40 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1242 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
20:35 21:45 2019-11-26 ~ 2020-03-24
KOREAN AIR KE1242 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:35 21:45 2019-12-02 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C158 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
20:35 21:45 2020-01-18 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ330 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:35 21:50 2019-12-02 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8984 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:40 21:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1244 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2019-12-02 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1126 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 21:50 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8988 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1244 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
20:50 22:00 2019-12-03 ~ 2020-03-27
JEJU AIR 7C128 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:50 22:00 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8828 BUSAN GIMPO
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 21:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C207 BUSAN GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
21:00 21:55 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C130 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 22:10 2019-10-27 ~ 2020-03-28
KOREAN AIR KE1246 JEJU GIMPO
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:05 22:15 2019-11-05 ~ 2020-03-27
KOREAN AIR KE1246 JEJU GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
21:05 22:15 2019-11-04 ~ 2020-03-28
T'WAY AIR CO.LTD TW732 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8994 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:15 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JINAIR LJ332 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:25 2019-10-27 ~ 2020-03-28
ASIANA AIRLINE OZ8996 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:10 22:20 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8014 JEJU GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
JEJU AIR 7C134 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:20 22:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
EASTAR JET ZE228 JEJU GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:25 22:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8828 BUSAN GIMPO
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
21:35 22:30 2019-10-27 ~ 2020-03-28
AIR BUSAN BX8830 BUSAN GIMPO
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
21:35 22:35 2019-10-27 ~ 2020-03-28

컨텐츠 상단으로 이동하기

Address:
Phone:
Rating:
Website: