The following flight schedule may be subject to change according to the airline's circumstances.


출발

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
JEJU AIR 7C561 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
06:30 07:30 2020-06-13 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C561 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
06:35 07:30 2020-06-13 ~ 2020-09-29
JEJU AIR 7C561 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
06:35 07:30 2020-09-30 ~ 2020-10-04
JEJU AIR 7C561 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
06:35 07:30 2020-10-05 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8101 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:50 07:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8800 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
07:00 07:55 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1001 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
07:05 08:05 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1001 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
07:05 08:05 2020-08-31 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9941 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:10 08:00 2020-09-01 ~ 2020-09-30
AIR BUSAN BX8107 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
07:20 08:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C201 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:30 08:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8107 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
07:30 08:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8107 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
07:35 08:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ561 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:35 08:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8103 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
07:40 08:40 2020-04-25 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8133 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
07:55 08:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C503 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
08:00 09:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8802 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 08:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C503 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:05 09:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1003 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:30 2020-09-01 ~ 2020-09-30
KOREAN AIR KE1102 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
08:40 09:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8804 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:00 09:55 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C505 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1104 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:40 10:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1071 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:45 10:40 2020-09-01 ~ 2020-09-30
AIR BUSAN BX8806 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:00 10:55 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1005 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
10:20 11:20 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1005 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
10:20 11:20 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1106 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
10:40 11:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1073 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:40 2020-09-01 ~ 2020-09-30
JEJU AIR 7C203 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
11:00 12:00 2020-08-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8808 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 11:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C203 GIMHAE GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
11:05 12:00 2020-08-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8183 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:45 12:45 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1108 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:55 12:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8109 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:00 13:00 2020-04-25 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8109 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
12:05 13:00 2020-04-25 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ563 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:05 13:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C509 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:20 13:20 2020-04-17 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS962 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:30 2020-09-01 ~ 2020-09-30
AIR SEOUL RS962 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:30 2020-10-01 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9943 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:35 13:35 2020-09-01 ~ 2020-09-30
KOREAN AIR KE1110 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:55 13:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8812 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 13:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8111 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:20 14:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ565 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
13:35 14:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1007 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
13:50 14:50 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1007 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
13:50 14:50 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1112 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:55 14:55 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8814 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 14:55 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ565 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
14:00 15:00 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ565 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
14:05 15:00 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C511 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
14:30 15:40 2020-04-17 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8878 GIMHAE GIMPO
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 •  
14:30 15:25 2020-10-05 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8878 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 •  
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
14:35 15:25 2020-10-05 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C511 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:40 2020-04-17 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8115 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:40 15:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8113 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 15:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8816 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 15:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ501 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:15 16:10 2020-09-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C513 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:30 2020-04-17 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1116 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:40 16:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS964 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 16:50 2020-09-01 ~ 2020-09-30
AIR SEOUL RS964 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:50 16:50 2020-10-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8818 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:00 16:55 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1118 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:40 17:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C515 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8117 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8173 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
17:00 18:05 2020-04-25 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8820 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:00 17:55 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C515 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
17:05 18:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8117 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
17:05 18:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9945 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:20 18:20 2020-09-01 ~ 2020-09-30
AIR BUSAN BX8135 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
17:30 18:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8135 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
17:35 18:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1120 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
17:40 18:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8139 GIMHAE JEJU
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
17:55 18:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8822 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:00 18:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8139 GIMHAE JEJU
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
18:05 18:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1122 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:55 19:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8824 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:00 19:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ567 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
19:00 20:00 2020-05-02 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ567 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:00 20:05 2020-05-02 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS966 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:10 2020-09-01 ~ 2020-09-30
AIR SEOUL RS966 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:10 20:10 2020-10-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1017 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
19:15 20:10 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1017 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
19:25 20:30 2020-09-01 ~ 2020-09-30
KOREAN AIR KE1017 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
19:25 20:30 2020-09-01 ~ 2020-09-30
JEJU AIR 7C207 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:25 2020-04-03 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ503 GIMHAE JEJU
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:23 2020-09-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8131 GIMHAE JEJU
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
19:45 20:45 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1124 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:55 20:55 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8826 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 20:55 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1126 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:55 21:55 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8828 GIMHAE GIMPO
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:00 21:55 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8830 GIMHAE GIMPO
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:30 22:25 2020-04-26 ~ 2020-10-24

도착

국내선 출발 운항스케줄 리스트로 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 출발시간, 도착시간, 운항기간 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
Airline Flight number Departure Arrival Flight days Departure time Arrival time Flight Operation
JEJU AIR 7C202 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
06:20 07:20 2020-07-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1101 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
07:00 08:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8803 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
07:30 08:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C522 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
08:00 09:00 2020-09-01 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1103 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:00 09:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8100 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
08:30 09:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8100 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:30 09:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8805 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
08:30 09:25 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8136 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
08:40 09:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1002 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
08:45 09:45 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1002 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
08:45 09:45 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1105 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
09:00 10:05 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8106 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:10 10:10 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8102 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:15 10:15 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8807 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
09:30 10:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1107 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:15 11:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9948 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:25 11:25 2020-09-02 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8809 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:25 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ562 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:30 11:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8104 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
10:40 11:40 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8104 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
10:40 11:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C504 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:45 11:45 2020-04-17 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS961 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 11:50 2020-09-01 ~ 2020-09-30
AIR SEOUL RS961 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
10:50 11:50 2020-10-01 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9942 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:00 12:00 2020-09-01 ~ 2020-09-30
KOREAN AIR KE1072 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:15 2020-09-01 ~ 2020-09-30
KOREAN AIR KE1109 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:15 12:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8811 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
11:30 12:25 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1004 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
12:00 13:00 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1004 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
12:00 13:00 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1111 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:15 13:20 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1074 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
12:20 13:10 2020-09-01 ~ 2020-09-30
KOREAN AIR KE1074 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
12:20 13:20 2020-09-01 ~ 2020-09-30
AIR BUSAN BX8813 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:30 13:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ564 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 • Sa
 •  
12:40 13:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ564 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
12:50 14:05 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ564 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
12:50 13:50 2020-09-01 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C506 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:00 14:00 2020-04-17 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ502 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:05 14:05 2020-09-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8182 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:25 14:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8108 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
13:30 14:30 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1115 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:00 15:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C508 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:05 15:00 2020-04-17 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS963 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:10 15:10 2020-09-01 ~ 2020-09-30
AIR SEOUL RS963 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:10 15:10 2020-10-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8817 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:30 15:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9944 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:35 15:35 2020-09-01 ~ 2020-09-30
AIR BUSAN BX8110 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 • Th
 •  
 •  
 •  
14:55 16:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8110 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
14:55 16:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1076 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:00 2020-09-01 ~ 2020-09-30
KOREAN AIR KE1117 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:00 16:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C510 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:20 16:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8819 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
15:30 16:25 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1119 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 • Su
16:00 17:05 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8112 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8112 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
16:30 17:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8821 GIMPO GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
16:30 17:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8821 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
16:30 17:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8132 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
17:00 18:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1121 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:15 18:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ504 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:15 18:15 2020-09-01 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ566 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR SEOUL RS965 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2020-09-01 ~ 2020-09-30
AIR SEOUL RS965 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:25 18:35 2020-10-01 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8823 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:30 18:25 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1008 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
17:35 18:35 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1008 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
17:35 18:35 2020-08-31 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9950 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
17:35 18:35 2020-09-01 ~ 2020-09-30
KOREAN AIR KE1008 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
18:00 19:00 2020-09-01 ~ 2020-09-30
KOREAN AIR KE1123 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:15 19:20 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8825 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
18:30 19:25 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8116 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
18:35 19:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8116 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
18:35 19:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8172 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
18:40 19:30 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8172 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 •  
18:40 19:40 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C514 JEJU GIMHAE
 • Mo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 • Su
18:45 19:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C514 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
18:45 19:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ568 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:00 20:00 2020-04-26 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8134 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:05 20:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8134 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 •  
 •  
 •  
19:05 20:00 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ568 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Su
19:05 20:05 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ568 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 • Fr
 •  
 •  
19:05 20:00 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JINAIR LJ568 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sa
 •  
19:10 20:10 2020-04-26 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1125 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:15 20:20 2020-03-29 ~ 2020-10-24
T'WAY AIR CO.LTD TW9946 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:25 20:25 2020-09-01 ~ 2020-09-30
AIR BUSAN BX8827 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:30 20:25 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8138 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
19:35 20:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C208 GIMPO GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 • Sa
 • Su
19:40 20:35 2020-03-29 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C208 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 •  
19:40 20:30 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8118 JEJU GIMHAE
 •  
 • Tu
 • We
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:55 21:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8879 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
19:55 20:50 2020-10-05 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1012 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 • Th
 •  
 •  
 •  
20:00 21:05 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1012 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 •  
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:00 21:00 2020-08-31 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C516 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:05 21:05 2020-03-29 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8829 GIMPO GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
20:30 21:35 2020-04-26 ~ 2020-10-24
JEJU AIR 7C562 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:05 2020-06-13 ~ 2020-09-28
JEJU AIR 7C562 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:05 2020-09-29 ~ 2020-10-04
JEJU AIR 7C562 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
21:05 22:05 2020-10-05 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1018 JEJU GIMHAE
 •  
 •  
 • We
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:05 22:05 2020-08-31 ~ 2020-10-24
KOREAN AIR KE1018 JEJU GIMHAE
 • Mo
 • Tu
 •  
 • Th
 •  
 • Sa
 •  
21:05 22:05 2020-08-31 ~ 2020-10-24
AIR BUSAN BX8831 GIMPO GIMHAE
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Fr
 •  
 • Su
21:30 22:35 2020-04-26 ~ 2020-10-24

컨텐츠 상단으로 이동하기

Address:
Phone:
Rating:
Website: